Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Onderneming met vennoten

Bijlagen onderneming met vennoten:

 

Status Vennootschap met aandeelhouders:

Ø  Solide zaken doen moet de uitstraling zijn;

Ø  Afschaffing vennootschapsbelasting;

Ø  Aandeelhouders betalen dezelfde tarieven als alle belastingplichtigen;

Ø  Het verplicht uitkeren van een hoog percentage van de winst (als voorbeeld 95 % genoemd) vereist een behoorlijke liquiditeit. Het geplaatste kapitaal zal een heel stuk omhoog moeten om alles goed te kunnen uitvoeren;

Ø  Niet het ontwijken van juridische aansprakelijkheid mag het argument om een BV op te richten zijn;

Ø  Degene die zaken doet met een vennoot krijgt de zekerheid dat het geplaatste geld niet overgeheveld kan worden naar privé of naar een andere vennootschap.

 

Verplicht 95 % van de winst uitkeren aan

aandeelhouders geeft zekerheid aan beleggers:

 

v  In huidige methodiek zit geen duidelijk verband tussen waarde van de aandelen / dividenduitkeringen / andere invloeden.

 

v  Belang bij belastingvrije waardegroei is veel kleiner.

 

v  Minder beursfluctuaties en de optiehandel - die gebaseerd is op wind - zal grotendeels verdwijnen.

 

v  Beleggers hebben belang bij solide bedrijven en niet bij beursschommelingen.

 

v  Iedere winstwaarschuwing leidt nu tot een onredelijke verlaging van de prijs van een aandeel. Vaak zakt de beurs met 30/40 % als een bedrijf alleen maar aangeeft dat het de komende tijd iets slechter zal gaan. Dit staat in geen enkele verhouding met de werkelijke waarde van het bedrijf. Dit zal leiden tot het faillissement van gezonde bedrijven, aangezien aandeelhouders, raad van commissarissen en bestuurders te vaak alleen maar oog hebben voor de beurs.

 

v  Opties aan leidinggevende zijn geen uitnodigingen meer tot discutabele berichtgeving.

 

v  De prestaties (winst en de daadwerkelijke verplichte dividenduitkeringen) van een bedrijf zijn de basis voor beleggers en niet de positieve of negatieve beschouwingen van zgn. deskundigen.

 

v  Bij het 'snijden in een onderneming' wordt de lange termijn het belangrijkste argument. Dit biedt meer zekerheid aan alle partijen: werknemers en beleggers.

 

v  Een belegger kan een goede afweging maken tussen rente ontvangen bij een financiële instelling ofwel de dividenduitkering van een vennootschap.

 

>
 
onderneming met vennoten:

= een min of meer duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die gericht is op deelname aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen.

Hieronder vallen ook de voordelen die genoten worden uit de niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten.

De ondernemingsvorm is dusdanig dat de eigenaren, de rechthebbende op de resultaten, bestaan uit aandeelhouders van de onderneming.

 

Alle inkomsten en aftrekbare kosten betreffende de onderneming dienen te lopen via een van privé afgescheiden boekhouding en betalingsverkeer.

 

Iedere onderneming dient jaarlijks minimaal een door de politiek vastgesteld percentage (bijvoorbeeld 95 %) van de winst uit te betalen aan de aandeelhouder(s) van de onderneming.

 

Alle onttrekkingen zijn winstuitkeringen.

 

Deze betalingen dienen te geschieden naar het persoonlijk belastingbanknummer

en worden door de belastingheffer afgerekend volgens de inningmethodiek.

 

Onttrokken goederen moeten tegen economische waarden worden gewaardeerd en eventueel via een aangifte worden belast.

 

Het is niet toegestaan betalingen rechtstreeks aan aandeelhouders te verrichten. Indien het gelden betreffen van terugbetaling van inbreng van de aandeelhouder, dan dient dit ook als zodanig te worden omschreven. Ook de betaling hiervan gaat via de inningmethodiek.

 

Tevens is het niet toegestaan het gestorte aandelenkapitaal te onttrekken uit de onderneming voor privé of voor activiteiten die niet direct op de onderneming betrekking hebben. Ook niet in de vorm van een lening.

 

Stakingswinst onderneming:

De afrekening hiervan gaat ook bij het staken van een onderneming geheel volgens de inningmethodiek.

 


Volgende pagina