Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Overige inkomsten

Bijlagen overige inkomsten

 

Automatische beschikbaarheid van inkomensgegevens voor uitkeringen:

 

Bij alle vormen van uitkeringen kan de uitkerende instantie beschikken over de gegevens van de belastingheffing en kan (geautomatiseerd) op basis van deze gegevens overgaan tot betaling van de uitkering.

 

Het is niet meer nodig om op allerlei formulieren de inkomensgegevens in te vullen en daar weer controle op toe te passen.

De wetgever kan eenvoudig dubbele uitkeringen en/of meerdere inkomsten (over de gehele Europese Gemeenschap) constateren.

 

Het automatisch beschikbaar zijn van de inkomensgegevens kan gebruikt worden voor mogelijke subsidies en eventuele eigen bijdragen, welke afhankelijk zijn van de inkomens. Ook hiervoor hoeven niet meer allerlei formulieren ingevuld en gecontroleerd worden.

 

Kinderbijslag:

De kinderbijslag wordt gestort op het persoonlijk belastingbanknummer van het kind en als zodanig belast. De ouders kunnen als tweede rekeninghouder het geld van deze rekening gebruiken.

De politiek stelt de bedragen en de maximale leeftijd vast, waar alle kinderen recht op hebben.

 

Studiebeurs:

Iedereen heeft recht op een studiebeurs, mits voldaan wordt aan de benodigde vooropleiding en toelatingseisen.

 

Het recht geldt voor een door de politiek vastgesteld aantal studiejaren per studierichting, waarbij de student(e) moet voldoen aan strenge studieresultaten.

 

Het inkomen van de ouders heeft hierop geen enkele invloed.

 

Studenten krijgen de studiebeurs uitbetaald via de inningmethodiek op hun eigen

persoonlijke belastingbanknummer.

 

Het is een student toegestaan er net zoveel bij te werken als hij/zij kan en wil. Al deze inkomsten worden automatisch verwerkt via de inningmethodiek.

 

Ouders vragen niets meer aan en vullen geen formulieren meer in (nu is het zo dat bij twee of meer kinderen die tegelijk studeren de ouders verplicht zijn even zoveel keren dezelfde formulieren in te vullen).

 

Het recht op een studiebeurs is individueel.

 

>
 
 overige inkomsten:
 

     Inkomsten in de vorm van periodiek uitkeringen en verstrekkingen:

 

Via de belastingheffer zijn alle belastingplichtigen verzekerd voor een uitkering bij:

*       werkeloosheid

*       arbeidsongeschiktheid

*       bijstand

*       oudedag

*       studietoelage

*       kinderbijslag

 

Betaling dient te geschieden naar het persoonlijk belastingbanknummer

en wordt door de belastingheffer afgerekend volgens de inningmethodiek.

 

     Inkomsten uit vermogen:

 

Dit zijn inkomsten uit opbrengsten van geldleningen in de vorm van rente.

 

Alle instellingen / ondernemingen die geld lenen tegen rentevergoeding zijn verplicht deze rente zonder inhoudingen over te maken op het persoonlijk belastingbanknummer van de rechthebbende en wordt door de belastingheffer afgerekend volgens de inningmethodiek.

 

 Volgende pagina