Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Toelichting
>
 
 toelichting:
 

Belastingheffer:

De Europese Gemeenschap (eventueel te starten met de Nederlandse staat).

 

Belastingplichtige:

Alle natuurlijke personen die in de Europese Gemeenschap wonen (binnenlandse belastingplichtigen) en natuurlijke personen die niet in de Europese Gemeenschap wonen, maar wel binnenlands inkomen genieten (buitenlandse belastingplichtigen). Van samenwerkingsvormen met rechtspersoonlijkheid, zoals BV's en NV's wordt de belasting geheven via de inkomstenbelasting van de eigenaren c.q. de aandeelhouders.

 

Het genietingmoment:

Het moment waarop inkomsten ontvangen of verrekend zijn, ter beschikking van de belastingplichtige zijn gesteld of rentedragend zijn geworden, dan wel vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden.

 

Middeling:

Automatisch past belastingheffer na afloop van ieder belastingjaar belastingmiddeling over de laatste vijf jaar toe.

 

Aanslaggrens:

Is niet meer van toepassing. Alle inkomsten worden verwerkt.

 

Verliescompensatie:

Als belastingplichtige in een bepaald jaar een negatief inkomen heeft dan heeft belastingplichtige recht op verliescompensatie met een positief inkomen over de afgelopen vijf jaren en onbeperkte verrekening met de toekomstige jaren. Via de inningmethodiek wordt dit door de belastingheffer automatisch berekend en in het betreffende belastingjaar en in de toekomst verrekend.

 

Ondernemerskosten:

Kinderopvang, investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek, afschrijvingen, scholingskosten, computers voor medewerkers, zgn. Oort kosten en welke kosten verder door de politiek als aftrekbaar worden gesteld komen ten laste van de Verlies & Winstrekening.

 

Werknemers en werkgeverslasten:

Deze zullen geheel verdwijnen. Al deze lasten worden opgenomen in het tussen werkgever en werknemer afgesproken bruto salaris. Een deel van deze kosten wordt direct door de belastingheffer ingehouden en de overige voorzieningen kan iedereen individueel regelen en betalen met netto premies voor netto uitkeringen.

 

Voorzieningen voor werkeloosheid / arbeidsongeschiktheid / overlijden:

Iedereen kan zich individueel verzekeren (op individuele basis of via een collectieve regeling van de werkgever) voor extra uitkeringen boven de bij belastingheffer verzekerde minimumuitkeringen bij werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

De betaling van deze premies geschiedt van het netto geld van de belastingplichtige. De uitkering is eveneens netto.

 

Voor overlijdensrisicoverzekeringen is het van belang dat de polis duidelijk aangeeft wie de verzekeringnemer (en de betaler van de premies) is en wie de verzekerde.

 

Bij wettelijke partners wordt er wettelijk aangenomen, ongeacht hoe het huwelijksgoederenrecht of de samenlevingsovereenkomst ook luidt, dat deze premies zijn voldaan door de overblijvende partner en daardoor de uitkering niet valt in de boedel.

 

Aanvullingen voor vut en pensioen:

Iedereen kan individueel geld sparen / beleggen om extra inkomsten te hebben boven de bij belastingheffer verzekerde minimumuitkering voor de oudedagsvoorziening. De stortingen zijn niet aftrekbaar, de vermogenswinsten normaal belast en de uitkeringen onbelast. Bij overlijden komen de saldo's gewoon in de boedel terecht.

Hiermede vervallen de lijfrenteaftrek, fiscale oudedagsreserve en pensioenreserveringen met de desbetreffende fiscale voordelen.

 

Reeds opgebouwde pensioen en lijfrentebedragen:

Over de huidige gelden die nu via verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, pensioen/lijfrente BV's of welke vormen dan ook zijn opgebouwd wordt in één keer belasting geheven.

De toekomstige uitkeringen zullen dan netto geschieden.

 

Het bedrag dat op deze manier in één keer door de belastingheffer wordt geïnd dient aangewend te worden als reservering voor de toekomstige uitkeringsverplichtingen van de belastingheffer en/of verlaging van de staatsschuld.

Dit heeft direct het voordeel dat de belastingheffing verlaagd kan worden en dat de eenmalige heffing geschiedt op basis van de oude belastingtarieven, waarvoor immers ook de belastingaftrek is genoten.

 

Vrijstelling van rente bij kapitaaluitkeringen:

Deze vrijstellingen vervallen.

 

Betaalde rentes:

Alle vormen van betaalde rentes voor privé doeleinden zijn niet meer aftrekbaar. Hiermede vervalt ook het huurwaardeforfait.

 

Alimentatie:

Betaling van alimentatie kan gewoon netto geschieden en de ontvangen alimentatie is dan niet belast.

 

Giften:

Betaling van giften zijn netto en worden belast als vermogensoverheveling.

 

Reiskosten:

Reiskosten kunnen alleen vergoed worden door de werkgever of als aftrekbare kosten in een onderneming worden opgevoerd indien deze gemaakt worden met het openbaar vervoer en tegen overlegging van een afgestempeld bewijs.

Hiermede vervalt het reiskostenforfait, kilometervergoedingen en meereisregeling (carpoolregeling).

 

Alle kosten voor vervoer per luxe auto (dus niet een vrachtauto of grijs kenteken) zijn geheel voor rekening van de autobezitter. Indien een werkgever vindt dat een werknemer met de auto voor het bedrijf kilometers moet rijden betaalt werkgever een bedrag boven de loonsom waarvoor de werknemer dan geacht wordt zelf een auto ter beschikking van het bedrijf te hebben.

 

De privé bijtelling auto van de zaak vervalt.

 

Bijdrage aan het oplossen van het fileprobleem:

Doordat alleen de kosten voor openbaar vervoer als bedrijfskosten mogen worden afgetrokken zal dit een stimulans zijn om de auto thuis te laten staan.

 

Vermogensbelasting:

Wordt als zodanig afgeschaft. Belasting wordt er geheven over de toename van vermogen in de vorm van rente en verplichte winstuitkering.

Daarnaast wordt iedere vermogensoverheveling belast volgens de inningmethodiek. Vermogensoverdracht dient ook daadwerkelijk te gebeuren en kan geen papieren kwestie meer zijn.

 

 

Klaas Kroezen ffp - Streekweg 415 – 1616 AJ Hoogkarspel – klaas@kroezen.comwww.kroezen.com