Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Inningsmethodiek
bijlagen inningmethodiek:

 

1)     één Belastingheffer berekent de verschuldigde belasting en sociale lasten i.p.v. 16.700.000 belastingplichtigen:

2)     Belastingheffing wordt een politiek instrument:
alle belastingplichtigen hebben een duidelijker inzicht in de belastingtarieven die de zittende en toekomstige politici nodig denken te hebben voor het uitvoeren van hun programma's. Dit is dan ook eenvoudig aan de kiezers uit te leggen en zal een argument zijn om naar de stembus te gaan.

 

3)     Slechts één tarieflijst voor alle belastingobjecten:
Geen fiscale afwegingen meer om inkomsten en bezittingen te verschuiven, zoals:
    -  wel of niet privé;
    -  wel of niet op naam van ….;
    -  wel of geen vennootschap;
    -  loondienst of zelfstandige.

 

4)     Iedere toename van het bezit komt één keer in aanmerking voor belastingheffing, hetzij bij:
    -  verkoop;
    -  bedrijfsovergang;  
    -  overgang naar erfgenamen.

 

5)     Het enige wat een belastingplichtige kan bereiken is een uitstel van belasting betaling, waarbij altijd de inkomsten tussentijds jaarlijks worden belast.

 

6)     Door het automatisch toepassen van inkomstenmiddeling (met als suggestie 5 jaar in plaats van 3 jaar) wordt de individuele belastingwinst van uitstel al aanmerkelijk verkleind.

 

7)     Ook zal het uitstellen van belasting altijd betekenen dat men pas op oudere leeftijd gaat genieten van de netto gelden en dus het risico gaat lopen dat die periode korter is of dat men er zelf niets meer aan heeft door voortijdig overlijden.

>
 
 inningsmethodiek:
 

Iedere belastingplichtige heef een persoonlijk belastingbanknummer.

 

Belastingheffing gebeurd:

   a. door rechtstreekse betaling aan belastingheffer, de belastingdienst:

·         Alle geldelijke inkomsten dienen zo veel mogelijk bruto te worden overgemaakt op dit persoonlijk belastingbanknummer;

·         Bij iedere overmaking dient vermeld te worden het belastingsubject en de periode waarop de overboeking betrekking heeft;

·         Belastingheffer houdt de bedragen in volgens de tarieven zoals door de politiek vastgesteld.

·         Belastingheffer maakt netto bedragen over op de privébankrekening van belastingplichtige.

   b. door aangifte bij belastingheffer:

o    Alle inkomsten waarbij de opbrengst minus de belasting niet rechtstreeks wordt overgemaakt aan de belastingplichtige dienen te worden aangegeven bij de belastingheffer;

o    Alle inkomsten in natura dienen op basis van de economische waarde te worden aangegeven bij de belastingheffer. Deze aangifte dient vergezeld te worden van een accountantsverklaring onder vermelding van het persoonlijk belastingbanknummer, het belastingsubject en de periode waarop de overboeking betrekking heeft.

o    Belastingheffer legt hierover een aanslag op, rekening houdende met alle gegevens, zoals deze via het persoonlijk belastingbanknummer bij de belastingheffer bekend zijn.

 

Verplichtingen belastingheffer:

§  Naast de zorg voor de algemene voorzieningen is iedere belastingplichtige verzekerd bij de belastingheffer voor een minimumuitkering bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, bijstand, oudedag, studietoelage, kinderbijslag en de basisziektekosten.

§  Jaarlijks stuurt belastingheffer aan iedere belastingplichtige een totaal overzicht. Hierop is uiteraard een bezwaar mogelijkheid.

 

Volgende pagina